Wstęp


Podczas ponad 10-letniej kariery zawodowej uczestniczyłem w około 1000-u postępowaniach w zakresie udzielania zamówień publicznych dla zamawiających klasycznych i sektorowych. Realizowałem zarówno proste dostawy i usługi, jak i wielomilionowe przetargi infrastrukturalne (najwyższa szacunkowa wartość zamówienia: ponad 100 mln zł). Obsługiwałem zamówienia publiczne z wykorzystaniem klauzul społecznych (usługi edukacyjno-szkoleniowe) oraz zielone zamówienia publiczne (odnawialne źródła energii). Doradzałem lub świadczyłem obsługę ekonomiczno-prawną w ponad 100-u projektach europejskich, wdrażając autorskie systemy wydatkowania funduszy europejskich (najwyższa wartość projektu: ponad 14 mln zł). Reprezentowałem swoich zleceniodawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (najwyższa wartość oferty – „przedmiotu sporu”: niespełna 1 mld zł) oraz takimi instytucjami jak: Regionalna Izba Obrachunkowa, Urzędy Marszałkowskie, Powiatowe Urzędy Pracy, Ministerstwa właściwe w zakresie rozwoju regionalnego.
W moim portfolio znajdują się między innymi: Polskie Linie Kolejowe S.A.– Centrum Realizacji Inwestycji, Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu (instytucja wojskowa), Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Grupa kapitałowa C.E. Atut, Fundacja ERUDIO oraz ponad 50 jednostek samorządu terytorialnego różnego poziomu. Podczas prowadzonych przeze mnie procedur wydatkowania środków publicznych i według rekomendowanych przeze mnie wytycznych, żaden Zamawiający nie doznał szkody majątkowej (naruszenia dyscypliny finansów publicznych czy korekty finansowej w ramach projektów europejskich).
Wykazywałem się także wysoką skutecznością w pozyskiwaniu zamówień publicznych dla Klientów z sektora prywatnego (Wykonawców). Na odrębne zlecenie, napisałem również projekt europejski o tematyce edukacyjno-szkoleniowej dla jednostki samorządu terytorialnego z woj. pomorskiego. Skierowany do ponad 1200-u uczniów i 150-u nauczycieli wniosek otrzymał dofinansowanie łączne w wysokości 4627552,86 zł (wraz z wkładem niepieniężnym gminy).
dr Marcin Kępa

Anglosasi powiadają, że doświadczenie to naz­wa jaką na­daje­my naszym błędom. My posiadamy doświadczenie. Z nami nie ma miejsca na błędy.

Pełna oferta
Oferujemy szeroko rozumiane pomocowe działania zakupowe, polegające na obsłudze zamówień publicznych realizowanych powyżej oraz poniżej progu bagatelności, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych (uPzp). We wszystkich trybach udzielania zamówień publicznych, a także poza uPzp na zasadach ogólnych. Obsługujemy również zamówienia publiczne realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym i w ramach koncesji na roboty budowlane i usługi.
W zależności od wybranego pakietu, oferujemy dostoswane do Klienta rodzaje pomocy. Począwszy od zleceń na pojedyncze usługi, takie jak np. opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ocena ofert, zastępstwo procesowe w sporach przedumownych (KIO, sądy powszechne), poprzez doradztwo obejmujące cały proces udzielania zamówień publicznych (od momentu przygotowania pierwszego dokumentu w sprawie zamówienia publicznego, do momentu wystawienia przez Zamawiającego ostatniej faktury). Oferujemy także pełen outsourcing zamówień publicznych. Poprzez taką formę zlecenia, Zamawiający „uwalnia się” od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny publicznej, przekazując na podstawie art. 15 ust. 2 uPzp całość postępowania, w ręce wyspecjalizowanego podmiotu.
Świadczymy wszelkie usługi związane z uczestnictwem w zamówieniach publicznych. Od momentu wszczęcia postępowania przez instytucję zamawiającą, do momentu podpisania przez nią umowy. W przypadku uzyskania przez naszego Klienta zamówienia publicznego, świadczymy także usługi w zakresie obsługi kontraktu w fazie ex post.


W imieniu naszych Klientów, kontrolujemy poprawność postępowania pod względem formalnoprawny. Opiniujemy lub uczestniczymy w przygotowaniu oferty przetargowej. Przeprowadzamy czynności wglądu do ofert wraz z projektem oceny ofert szukamy wad formalnych i materialnoprawnych w ofertach konkurencji). Reprezentujemy także naszych Klientów na negocjacjach w trybach niekonkurencyjnych oraz sporach przedumownych z Zamawiającymi. Świadczymy usługi arbitrażowe.

Firma oferuje ponadto:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa administracyjnego (w tym ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego), prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa oświatowego i prawa projektów europejskich.

 • Mentoring z zakresu zamówień publicznych dla personelu Zamawiającego i Wykonawców oraz kadry kierowniczej.

 • Obsługę ekonomiczną i prawną projektów europejskich.

 • Obsługę prawną podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych na odrębne zlecenie przez współpracujących z firmą adwokatów i radców prawnych.

 • Wykłady na uczelniach wyższych. Przykładowe zakresy tematyczne: ekonomia sektora publicznego (w tym zamówienia publiczne), mikroekonomia, nowa ekonomia instytucjonalna, teoria firmy, finanse publiczne.

Ogłoszenia

Informacje na temat przetargów i szkoleń w formie plików do pobrania


Videokonsultacje i Doradztwo ON-LINE


Twoja wiadomośc została wysłana! Dziękujemy.

Doradztwo z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej obniża koszty transakcyjne. Nie musisz pojawiać się w biurze firmy,
ani ponosić żadnych dodatkowych kosztów. To działa w dwie strony. Nie pokrywasz też moich kosztów dojazdu i delegacji.
W ramach tej formy współpracy proponujemy:

 • Videokonsultacje (możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu tematycznego
  poprzez e-mial lub telefon).
 • Doradztwo on-line (możliwe po wypełnieniu formularza i opłaceniu usługi z góry, na konto
  podane w wycenie).

WYCENA


  Formy rozliczeń:
 • Abonamentowa (ryczałt na podstawie umowy na czas określony).
 • Godzinowa (na podstawie stawki godzinowej w zależności od poziomu złożoności stanu faktycznego i prawnego sprawy).


Adres do korespondencji

Lex Economica
ul. Braci Mieroszewskich 55, pawilon 17
41-219 Sosnowiec

Kontakt

 • Lex Economica dr Marcin Kępa
 • ul. Wojska Polskiego 8
 • 41-208 Sosnowiec
 • Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
 • Telefon: 602 417 383
 • Email: kontakt@lexeconomica.eu

WŁAŚCICIEL


Przebieg kariery naukowej

Od 2017 r. doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Studia doktoranckie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Opiekun naukowy: kierownik katedry, dr hab. prof. UE Bożena Borkowska. Temat doktoratu: Kontraktowanie w zamówieniach publicznych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej.
Od 2013 r. doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod opieką kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, dra hab. prof. UŚ Rafała Blicharza piszę pracę doktorską pt. Krajowa Izba Odwoławcza.
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Błasia, obroniłem pracę magisterską pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Problematyka prawna.
Absolwent Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
Absolwent Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Przygotowałem i obroniłem pracę licencjacką pt. Polskie administracyjne postępowanie dowodowe w świetle norm i standardów wybranych krajów Unii Europejskiej, pod kierunkiem dra Marcina Matyasika.

Publikacje

 1. Kępa M., O właściwości kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie zamówień publicznych [w:] Kocowski T., Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych (Monografia naukowa), Wyd. UZP, Warszawa – Wrocław 2013 r.
 2. Kępa M., Kształtowanie się instytucji zamówień publicznych w Polsce: centralne planowanie versus konkurencyjne rynki [w:] Borkowska B. (red.), 25 lat gospodarki rynkowej w Polsce, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 352, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014 r.
 3. Kępa M., Partnerstwo publiczno-prywatne a model wyboru partnera prywatnego. Problematyka prawna, Studia Prawnicze KUL, 3 (59), Lublin 2014 r.
 4. Tutak A., Kępa M., Polityka państwa względem przedsięwzięć hybrydowych realizowanych w formule PPP [w:] Wolska G, Pancer-Cybulska E. (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 209, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015 r.
 5. Kępa M., Nowe mechanizmy dystrybucji środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w świetle teorii kosztów transakcyjnych [w:] Borkowska B. (red.), Instytucje w teorii i praktyce, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 405, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2015 r.
 6. Kępa M., Nowe metody rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych w administracji [w:] Zacharko L., Matan A., Gregorczyk D. (red.), Administracja publiczna – aktualne wyzwania, Wyd. AM Polirafia, Katowice 2015 r.
 7. Kępa M., Kontraktowanie w zamówieniach publicznych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej, Wrocław 2017 r. – doktorat niepublikowany.

WYBRANE KONFERENCJE NAUKOWE

 1. „Kontrola zamówień publicznych”. VI Konferencja naukowa, Wrocław, 17 – 18 czerwca 2013 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Urząd Zamówień Publicznych.
 2. „Współczesne Problemy ekonomiczne: państwo a rynek. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Katowice, 20 maj 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.
 3. „Od gospodarki centralnie planowanej do zrównoważonego rozwoju”. Kongres Międzynarodowy PES 25, Wrocław, 4 – 5 czerwca 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 4. „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”. Konferencja Młodych Naukowców, Karpacz, 6 – 7 listopada 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 5. „Administracja publiczna – aktualne wyzwania”. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kroczyce, 24 – 25 wrzesień 2015 r. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 6. „Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców, Katowice, 21 października 2016 r. Organizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.